REGULAMIN KORZYSTANIA z Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy.
 2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i bezpłatne.
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn.zm.)
 5. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać :
  –   osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki (kary)
  –   osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
  –   osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym użytkownikom

§ 2
Wypożyczalnia

 1. Korzystanie z Wypożyczalni ma charakter powszechny i bezpłatny.
 2. Przy zapisie Czytelnik powinien okazać się dowodem osobistym i wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Bibliotece oraz podpisać Zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni.
 3. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie i oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Administratorem ewidencji czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej.
 5. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty odpowiada Czytelnik i koszty w wysokości  5 zł za nową kartę pokrywa Czytelnik.
 6. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych osobowych.
 7. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
 8. Wypożyczać można jednorazowo 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 60 dni.
 9. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki o ile nie ma na nią zapotrzebowania innych.
 10. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.
 11. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń  międzybibliotecznych. Koszt przesyłki pokrywa Czytelnik.
 12. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu też zwraca książki wypożyczone.
 13. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  –   jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy – w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej    książki
  –   przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek – w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki
 14. Pobrana kaucja zostaje zwrócona Czytelnikowi w momencie zwrotu książki.
 15. Po upływie roku kaucja nieodebrana jest wpłacana na konto Biblioteki.

§ 3
Zagubienie, zniszczenie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.
 3. Za książkę zagubioną czytelnik może za zgodą Dyrektora zwrócić inną przydatną książkę .

§ 4
Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik, do którego zostało wysłane upomnienie pokrywa jego koszt.
 2. W szczególnych przypadkach może być pobierana opłata za przetrzymanie książek ( uporczywe uchylanie się od zwrotu mimo wielokrotnych przypomnień).

§ 5
Czytelnia

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza a także można niektóre wypożyczyć do domu za zgodą Dyrektora Biblioteki
 2. Do czasopism bieżących Czytelnik ma wolny dostęp i może je wypożyczać do domu.
 3. Czytelnik korzystający z Czytelni powinien:
  –   wpisać się do Rejestru odwiedzin w czytelni
  –   pozostawić torby, plecaki w wyznaczonym miejscu w Bibliotece
 4. W Czytelni Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych jak i materiałów własnych (wcześniej zgłosić  bibliotekarzowi).

§ 6
Stanowiska komputerowe i internet

 1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Zabrania się przeglądania stron o treści pornograficznej, rasistowskiej, propagującej przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Biblioteka może stosować programy blokujące dostęp do w/w stron.
 2. Do korzystania z komputerów uprawnieni są użytkownicy wcześniej wpisani do Rejestru odwiedzin.
 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 4. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na własnym nośniku informatycznym.
 5. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.
 6. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy na komputerze. Jeśli są niezgodne z Regulaminem ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 8. Nie pobiera się opłat za korzystanie z komputera i  Internetu.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania naprawy.
 10. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

§ 7
Opłaty

Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.

 1. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. zm.) i Statutu Biblioteki :
  –   za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  –   za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  –   w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  –   za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  –   za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych
 2. Usługi reprograficzne na użytek użytkowników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.Nr 24, poz.83 z 1994 r., tekst jednolity – Dz.U. Nr 90, późn.631 z 2006 r. z późn.zm.).
 3. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Przepisy porządkowe

 1. W Czytelniach oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się :
  –  korzystania z telefonów komórkowych oraz prowadzenia głośnych rozmów,
  –   spożywania posiłków i napojów
 2. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 9
Skargi i wnioski

 1. Użytkownicy maja prawo wpisać swoje skargi i wnioski do Książki skarg i wniosków, dostępnej w Bibliotece.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Użytkownicy Biblioteki nie stosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki.
 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 4. Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej nadany przez Dyrektora Biblioteki wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc :
  a)   Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej z 2006 r.
  b)   Regulamin Czytelni Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej z 2005 r.
  c)   Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej z 2006 r.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu korzystania z GBP w Padwi Narodowej

W Y K A Z  U S Ł U G  I  O P Ł A T
Obowiązujący  od dnia 15 marca 2016 r.

WYPOŻYCZANIE
Niezwrócone, uszkodzone lub zniszczone zbiory biblioteczne Aktualna cena rynkowa dokumentu bibliotecznego (książka,audiobook)
Upomnienie Aktualna cena znaczka pocztowego
Upomnienie- wezwanie ostateczne Aktualna cena przesyłki listowej poleconej
Wydanie nowej karty czytelnika w razie zagubienia 5,00 zł
USŁUGI BIBLIOGRAFICZNE
1 pozycja w zestawieniu bibliograficznym 0,40 zł
USŁUGI REPROGRAFICZNE
Kserokopia 1 strony formatu A4 0,40 zł
Kserokopia dwustronna formatu A4 0,80 zł
Wydruk komputerowy 1 strony formatu A4 0,40 zł
Wydruk komputerowy 1 strony formatu A3 0,80 zł
Skanowanie 1,00 zł
Faks 1,50 zł
Nagranie na płycie CD zakupionej w Bibliotece 2,00 zł