Misja biblioteki

WIZJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ

Biblioteka nowoczesnym centrum kultury i edukacji pielęgnująca tradycje kulturowe i w sposób szczególny służąca osobom starszym i niepełnosprawnym.

MISJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną Gminy Padew Narodowa, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej realizowana jest poprzez następujące działania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
  • udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
  • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
  • współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych,
  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

Wszystkie projekty podejmowane przez Bibliotekę są efektem wyznawanych przez nią wartości: entuzjazmu do pracy oraz etosu wspólnego podejmowania wyzwań, pomysłów i rozwiązywania problemów w atmosferze życzliwości i swobodnej wymiany myśli. Etos ten wzmacniany jest poprzez liczne spotkania nieformalne, wzmacniające więzi pomiędzy bibliotekarzami oraz stwarzające okazję do wzajemnej akceptacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania. Systematycznie badany za pomocą ankiet i wywiadów indywidualnych stopień zadowolenia czytelników z usług Biblioteki pozwala stwierdzić, że dzięki takiej postawie zdecydowana większość naszych użytkowników jest usatysfakcjonowana i zadowolona. Naszą przyszłością jest rozwój biblioteki hybrydowej, łączącej usługi w formie tradycyjnej i elektronicznej.

W planie rozwoju biblioteki chcielibyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług. Chcemy również inwestować w kadrę bibliotekarską. Mając świadomość, że to pracownicy są najlepszą wizytówką biblioteki i wpływają na jej wizerunek, pragniemy się rozwijać poprzez uczestnictwo w kolejnych szkoleniach oraz dokształcać się.