KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa, tel.15 8119316,e-mail: bibliotekapadew@wp.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej jest możliwy pod adresem: e-mail:iod@padewnarodowa.com.pl, adres pocztowy: Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Funkcję IOD pełni Pani Dorota Wyrzykowska-Pycior.
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
  4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będzie Instytut Książki administrator systemu bibliotecznego MAK+.
  5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w stosownych przepisach.
  6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Posiada Pan/i pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/i , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki. Są to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r., poz.574).
  10. Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Administrator danych
GBP w Padwi Narodowej