STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ

UCHWAŁA  NR XIII/110/12
RADY  GMINY  W  PADWI  NARODOWEJ
z  dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.

O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala :

STATUT  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W PADWI  NARODOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                             § 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej, zwana dalej „GBP” , jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru kultury i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 5. Aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu

                                                            § 2

 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Padwi Narodowej, ulica Księdza Jana Kica 8
 2. Terenem działania GBP jest obszar gminy Padew Narodowa.
 3. Organizatorem dla GBP jest Gmina Padew Narodowa.
 4. GBP jest jednostką organizacyjną gminy Padew Narodowa.
 5. GBP jest wpisana do Rejestru kultury pod poz. 2 prowadzonego przez Organizatora, którym jest Gmina Padew Narodowa.             

                                                            § 3

GBP używa pieczęci zawierającej jej nazwę oraz dokładny adres.

                                                            § 4

GBP posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

                                                            § 5

GBP wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

II. ZAKRES DZIAŁANIA  GBP

                                                            § 6

 1. Podstawowym celem działalności GBP jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :

a/  gromadzenie, opracowanie , przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b / udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

c/  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

d/  popularyzacja książki i czytelnictwa,

e/  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,

f/  doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

g/  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie (tworzenie baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych),

h/  organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

i/  gromadzenie zbiorów regionalnych i ich popularyzacja.

III. ZARZĄDZANIE   I  ORGANIZACJA

             § 7

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników GBP i filii.
 5. Dyrektor składa za GBP oświadczenia woli oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

                                                        § 8

 1. W GBP zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i obsługi.
 2. Pracowników, o których mowa w ust. 1 , zatrudnia i zwalnia Dyrektor GBP, który jest pracodawcą dla zatrudnionych.

                                                        § 9

 1. GBP ma prawo do ustalania własnego Regulaminu wynagradzania.
 2. Szczegółową organizację GBP oraz jej zadania ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

                IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

                                                        § 10

 1. GBP jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.
 2. GBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Obsługę księgowo-finansową GBP prowadzi główny księgowy GBP.
 4. GBP jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych, jej działalność może być finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, przychodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.
 5. GBP otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację podmiotową na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
 6. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność GBP ustala rada Gminy w uchwale budżetowej. Poza dotacją podmiotową może otrzymywać z budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań i programów.
 7. Dyrektor GBP składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 października każdego roku.
 8. GBP może uzyskiwać środki finansowe z :

– wpływów z własnej działalności,
– dotacji z budżetu państwa,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
– spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
– innych źródeł.

     9.   GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.     

   10.  Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne, Biblioteka może pobierać opłaty za :

      – usługi kserograficzne, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
      – wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
      – w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
      – niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
      – uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

  11. Wysokość opłat ustala się w regulaminie Biblioteki.

                                                                           § 11

 1. Podstawą działalności GBP jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
 3. GBP wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez organizatora.

                                                                         § 12

Dyrektor corocznie, w terminie do 30 czerwca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GBP w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w  § 5, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

                                                                         § 13

Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Gminy , w trybie właściwym dla jego nadania.

                                                                         § 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi gminy.

                                                                         § 15

Traci moc Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej.

                                                                         § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.