Szanowny Użytkowniku biblioteki

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Padwi Narodowej ul. Księdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa.

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@padewnarodowa.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych: Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa.

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Pana/Pani w związku z prowadzoną przez nas działalnością, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Wymagamy podania danych osobowych na formularzach służących do Pani/Pana obsługi.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pan mógł w pełni korzystać z naszej oferty.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż działalność statutowa, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, obsługi hostingowej, płatnicze.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Administrator danych
GBP w Padwi Narodowej